How do you express uncertainty in Polish?

Translation of "godzinowa" in German

These examples may contain rude words based on your search result.
These examples may contain slang words based on your search result.

proposals

Tak wiec wolny rynek pracy zapewnilby ostatecznie wyzsza stawke godzinowa, jesli zmniejszy you czas pracy.
Ultimately, the free market for labor would be higher Hourly wages deliver when working hours have been reduced.
Maksymalna moc godzinowa (kW): ...
średnia roczna wielkość godzinowa emisji N2O w kg / h ze źródła;
Maksymalna moc godzinowa: ... kW (wartość podana przez producenta)
Prognoza jest przez pięć dni, i to jest prognoza godzinowa za dwa dni.
Forecast is provided for five days, and there is one hourly Forecast for two days.
W pierwszych kilku dniach trzeba będzie zmienić klocki godzinowa, a następnie przez 3-4 godzin. każdorazowej zmianie wkładkę umyć ręce środkiem dezynfekującym.
For the first couple of days you will be using pads hourly and then change from 3-4 hours.
Za pomocą przycisków wskazówki chronografu (secondaryowa, minutowa i godzinowa) mogą zostać uruchomione, zatrzymane lub zresetowane do wartości zerowej.
By pressing buttons, the chronograph hands (seconds, minutes, Hours) can be started, stopped or reset to zero.
zmierzone stężenia gazów cieplarnianych i przepływ spalin wyrażony jako roczna średnia godzinowa, a także całkowita roczna wartość;
the measured greenhouse gas concentrations and the exhaust gas flow, expressed as annual Hourly mean or. as an annual total;
Niepewność dotycząca przepływu gazów odlotowych (roczna średnia godzinowa lub całkowita średnia roczna)
Pisal, ze idea kladac podatkiem dodatkowym godzinowa na pracy wykonywanej przez pracowników nielegalnych imigrantów, ale nie na pracy wykonywanej przez innych wydaje you dyskryminacji, do mnie.
He wrote that the idea of ​​putting an hourly Surtax on work done by invalid immigrant workers but not on work done by others as discrimination seems to me.
Open'er 2018: rozpiska godzinowa koncertów, line-up.
Tego rodzaju godzinowa transmisja odbywa sie dwa razy w piatki w regionalnej stacji telewizji kablowej, kanalu 6 i MTN.
This hour long show ventilates twice on Friday on regional cable TV, Kanal 6 and on MTN.
Gdyby pracodawcy polepszyli swoja place i godzinowa oferte, czerpali korzysci z nizszych taryf, gdy towary byly sprzedawane za granica.
If employers improved their wages and hours offered, they would reap the benefit of lower tariffs when the goods were sold abroad.
Content may not be appropriate. Examples are only used to help you translate the word or phrase you are looking for in different contexts. They are not selected or reviewed by us and may contain inappropriate language or ideas; please report examples that you would like to edit or not display. Tactical or colloquial translations are generally marked in red or orange.
No results were found for this meaning.

Results: 16. Exact: 16. Elapsed time: 32 ms.

Documents Business Solutions Conjugation Synonyms Spell check Help and About Us

Word index: 1-300, 301-600, 601-900

Term index: 1-400, 401-800, 801-1200

Phrase index: 1-400, 401-800, 801-1200

© 2013-2020 Reverso Technologies Inc. All rights reserved.